Jak przeprowadzić analizę SWOT swojej firmy – narzędzie do oceny sił i słabości

I. Wstęp
Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) jest popularnym narzędziem stosowanym w biznesie do oceny sił, słabości, szans i zagrożeń przedsiębiorstwa. Jest to proces analizowania wewnętrznych i zewnętrznych czynników, aby określić, jak firma radzi sobie na rynku i jakie kroki można podjąć, aby ją wzmocnić.

II. Jak przeprowadzić analizę SWOT swojej firmy?
Aby przeprowadzić analizę SWOT swojej firmy, należy przejść przez cztery etapy:

 1. Zbieranie danych – Oszacowanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników kształtujących Twoją firmę. Ważne jest, aby uważnie przemyśleć każdy czynnik, aby uzyskać wyczerpującą listę.
  Lista wypunktowana:
 • Wewnętrzne czynniki: produkty/usługi, personel, technologia, struktura organizacyjna, finanse.
 • Zewnętrzne czynniki: krajobraz rynkowy, konkurencja, klienci, dostawcy, otoczenie prawno-regulacyjne.
 1. Analiza danych – Zbadanie każdego czynnika z listy i stworzenie przemyślanych wniosków.
 2. Przygotowanie raportu SWOT – Zestawienie zebranych informacji w formie tabeli, umożliwiające łatwiejsze porównanie i zobrazowanie sił i słabości firmy.
 3. Wnioski i rekomendacje – Na podstawie analizy SWOT należy przedstawić wnioski i rekomendacje, jakie kroki należy podjąć, aby poprawić kondycję firmy.

III. Siły i słabości – wewnętrzne czynniki wpływające na firmę
Siły i słabości przedsiębiorstwa wynikają z jego wewnętrznych czynników takich jak systemy, procedury, zdolność do tworzenia nowych produktów/usług oraz siła pracowników.
Ważne, aby pamiętać, że każda firma ma swoje unikalne siły i słabości, które należy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania analizy SWOT.
Lista wypunktowana sił i słabości:

 • Innovative products and services, highly-skilled employees, strong financial position, efficient processes (siły).
 • Outdated technology, high turnover rate, not enough funds for new product development, poor marketing (słabości).

IV. Szanse i zagrożenia – zewnętrzne czynniki wpływające na firmę
Szanse i zagrożenia związane są z czynnikami zewnętrznymi takimi jak obecna sytuacja gospodarcza, rynek, konkurencja, trendy społeczne i zmieniające się przepisy. Poznanie tych czynników pomoże w budowaniu strategii, które są skuteczne w największym stopniu.
Lista wypunktowana szans i zagrożeń:

 • Wzrost gospodarczy, nowa technologia, wydarzenia branżowe, rosnąca liczba konsumentów (szanse).
 • Upadek gospodarczy, wzrost konkurencji, zmiany w polityce podatkowej, rosnące koszty (zagrożenia).

V. Podsumowanie
Analiza SWOT pozwala na zidentyfikowanie sił, słabości, szans i zagrożeń w kontekście swojej firmy. Zdobycie tej wiedzy jest ważnym elementem w opracowywaniu strategii biznesowej. Wszystkie czynniki należy uważnie przeanalizować, aby uzyskać pełny obraz sytuacji firmy. Na podstawie wyników analizy SWOT możemy opracować efektywne strategiczne plany działania, które skutecznie przekształcą słabości w mocne strony i zagrożenia w szanse.